Books

Objective Proficiency Self-study Student's Book
Objective Proficiency Workbook with Answers

Exam Overview

DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES PROVES D’ANGLÈS
NIVELL C2
ÚS DE LA LLENGUA + COMPRENSIÓ LECTORA

1.        OPEN CLOZE TEST. Un text amb uns 15 espais en blanc, enfocat principalment a la gramàtica textual (coherència i cohesió internes del text) i a la utilització de nexes i connectors.També s'hi poden incloure alguns ítems lèxics.
2.        MULTIPLE CHOICE LEXICAL CLOZE TEST. Un text amb uns 15 espais en blanc seguits de preguntes d’opció múltiple amb 4 opcions. L’activitat va enfocada a la precisió lèxica.
3.        GAPPED SENTENCES. Grups de tres oracions. Cada oració conté un espai en blanc. Cal fer servir la mateixa paraula per omplir els buits a les tres oracions. Aquesta activitat va enfocada a l’ús de les associacions lèxiques (collocations). Hi haurà 5 grups de preguntes amb un total de 5 punts.
4.        TRANSFORMATIONS. A partir de textos molt breus o frases cal tornar a escriure aquesta frase de forma diferent seguint les pautes indicades. Es dona el començament i el final de la frase i una paraula clau. Es podran utilitzar entre 3 i 8 paraules. Hi haurà 5 frases. 
5. WORD-BUILDING. Un text amb 10 espais en blanc. S’adjunten les paraules a partir de les quals s’han de formar les que s’adaptin al context i omplir l’espai en blanc amb les noves paraules. L’enfocament de l’activitat és prioritàriament lèxic. S’inclouen afixos (sufixos i prefixos), canvis interns dins les paraules i paraules compostes.
  
6          MULTIPLE CHOICE QUESTIONS. Un text extens acompanyat de preguntes d’opció múltiple (màxim 8 preguntes). Aquesta activitat va enfocada a la comprensió dels detalls específics i matisos de significat del text: el to, la intenció, la precisió semàntica, frases fetes, etc.

7          PARAGRAPH GAPPED TEXT. Un text extens del qual s’han extret un nombre  no superior a 10 paràgrafs, un dels quals és un exemple. Cal identificar la part del text en la qual s’han de inserir els paràgrafs extrets. Entre els paràgrafs extrets, s’inclou un distractor. Aquesta activitat va enfocada cap a la comprensió de l’estructura textual i els significats globals o/i específics de certes paraules.

COMPRENSIÓ AUDITIVA
DURADA: 45 MIN APROX.
Cada text s’ha d’escoltar 2. vegades.
1.   MULTIPLE CHOICE QUESTIONS. Un text oral que pot ser monologat o en forma de conversa. L’activitat va enfocada a la habilitat per entendre les opinions, les actituds, el sentit general, la informació detallada i les intencions dels parlants. S’inclourà un màxim de 8 preguntes d'opció múltiple triant entre 3 opcions.

2.        GAPPED TEXT. S’escoltarà un text oral en forma de monòleg o de conversa.  Els examinands hauran de completar un text amb espais en blanc (màxim 13) on hi manquen paraules o expressions. L’activitat va enfocada a extreure informació específica. El text en el qual figuren els espais en blanc és un resum del text que han escoltat, no la transcripció del text complet. 

3. True/False

EXPRESSIÓ ESCRITA
DURADA DE LA PROVA:1. 45 H.
PRIMERA PART:mediació (intervenir entre parlants) 250-270 paraules
Un escrit obligatori que consistirà en traslladar i adaptar informació (resumir, parafrasejar, sintetitzar...)
SEGONA PART: 280- 300 paraules
Un escrit d’un màxim de 300 paraules a triar entre 2 opcions que no han de tenir el mateix enfocament ni tractar la mateixa temàtica que la primera part. Les orientacions o instruccions són més curtes que en la primera part.
Els candidats han d’ajustar-se a la tasca i el gènere de text requerit. La seva producció ha de ser ADEQUADA en tot moment al propòsit, la intenció, el registre i el destinatari de l’escrit.
Els candidats han d’ajustar-se a l’extensió requerida; els textos massa curts o massa llargs poden rebre una qualificació negativa.

EXPRESSIÓ ORAL

La prova es durà a terme de forma individual.
DURADA DE LA PROVA: 30 MIN APROX. (els quals inclouen el temps de preparació).

La prova es du a terme de forma individual.
El temps de preparació de la prova és d’un màxim de 10 minuts. No es permet l’ús del diccionari ni de cap altre instrument de consulta.
Els temes que els alumnes han de tractar es refereixen als 14 temes curriculars. Cada candidat en selecciona 2 a l’atzar i en tria 1. La prova consta de 2 parts:
PART A: MONÒLEG
Torn extens. L’examinand ha de desenvolupar la seva intervenció oral a partir d’unes imatges i comentaris que serveixen per donar suport a la intervenció de l’alumne. Els examinands poden elaborar un guió breu dels aspectes que volen tractar i poden consultar-lo durant l’examen. Aquest guió només pot incloure unes notes breus en forma d’esquema. El guió s’ha de lliurar al tribunal al final de la prova.
En acabar la intervenció, el tribunal pot plantejar al candidat preguntes relacionades amb la intervenció.
Aquesta fase té una durada mínima de 5 minuts.
PART B: INTERACCIÓ
Durant aquesta fase de la prova, l’examinand ha de mantenir una conversa amb l’examinador sobre diversos aspectes del tema que ha triat. Aquesta interacció es basa en preguntes que només apareixen al guió de l’examinador. L’examinador pot plantejar altres preguntes sobre el contingut de la intervenció del candidat amb la intenció d’aprofundir més en el tema de manera espontània i desenvolupar la conversa.
Aquesta fase té una durada mínima de 5 minuts.

Dictionaries

Writing

Listening